ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

AM-C (Analytic Management Consulting) - Κωδικοποίηση Καταστατικού, Τροποποίηση Καταστατικού, Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Τα τελευταία χρόνια τόσο το δίκαιο περί Ανωνύμων Εταιρειών και των υπολοίπων Κεφαλαιουχικών, όσο και αυτό περί των Προσωπικών  Εταιρειών τροποποιήθηκε και εμπλουτίστηκε, με σκοπό την αναμόρφωσή τους και τον εκσυγχρονισμό τους, αντιμετωπίζοντας τα θέματά τους σε νέες βάσεις.  Η κατεύθυνση που ο νομοθέτης ήθελε να δώσει είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας  στις σημερινές συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης.

Το καταστατικό αποτυπώνει το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών αλλά διαμορφώνει και τις εταιρικές σχέσεις. Ορισμένα ζητήματα επαφίενται στη βούληση των μετόχων (ή εταίρων) και άλλα ορίζονται από το νομοθετικό πλαίσιο. Πλέον παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία σε αυτή τη διαμόρφωση των εταιρικών σχέσεων.

Η κωδικοποίηση των καταστατικών κρίνεται απαραίτητη, διότι σε αυτή ενσωματώνεται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επέλθει αλλά, κυρίως, διότι δίνεται η δυνατότητα στους μετόχους ή εταίρους να εντάξουν στο εταιρικό καταστατικό όλες τις ευεργετικές νέες ρυθμίσεις όπου καθιστούν την λειτουργία των εταιρειών πιο ευέλικτη και σύγχρονη.  Παράλληλα το κωδικοποιημένο καταστατικό αποτελεί εργαλείο της σύγχρονης εταιρείας ως προς τις σχέσεις της με το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα όπως για παράδειγμα στις συναλλαγές της με το τραπεζικό σύστημα ή ως απαραίτητο έγγραφο σε οποιαδήποτε υποβολή επενδυτικού προγράμματος .

Έχοντας κωδικοποιήσει καταστατικά για περισσότερες από 60 Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων, αθροιστικά, το Μετοχικό Κεφάλαιο ξεπερνά τα διακόσια εκατομμύρια ευρώ (200.000.000 €) αλλά και αρκετών Προσωπικών Εταιρειών, με δεδομένο την ιδιαιτερότητα της κάθε εταιρείας, είμαστε στην ιδανική θέση, με γνώμονα τη γνώση και την εμπειρία, να σας προσφέρουμε το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σας σύγχρονο και αναμορφωμένο.