ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΘΡΑ

Εκούσια έξοδος εταίρου σε ομόρρυθμη εταιρεία. Πώς επηρεάζεται και επηρεάζει τις καταστατικές ρυθμίσεις.

Ανάτυπο από την «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» Τεύχος 5 / Έτος 2020

Μη υποχρέωση δημοσίευσης πράξεων και στοιχείων κεφαλαιουχικών εταιρειών σε εταιρική  ιστοσελίδα και
συνέπειες ως προς τα δικαιώματα μειοψηφίας και τρίτων. 

Ανάτυπο από την «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» Τεύχος 6 / Έτος 2016