Η πλειοψηφία των εταιρικών αποφάσεων, είτε κεφαλαιουχικής είτε προσωπικής εταιρείας, αποτυπώνονται σε ιδιωτικά έγγραφα. Πλέον η σύσταση των εταιρειών μπορεί να επέλθει άμεσα μέσω της υπηρεσίας e-ΥΜΣ.

Σε αυτό το εταιρικό περιβάλλον το γραφείο μας χειρίζεται μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες περιπτώσεις . 

– Συστάσεις εταιρειών κάθε νομικής προσωπικότητας

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες και σύνταξη εταιρικών εγγράφων για εταιρικούς μετασχηματισμούς (συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση, μετατροπή εταιρικού τύπου) και λύσης – εκκαθάρισης εταιρειών.

– Παράσταση σε Γενικές Συνελεύσεις και τήρηση πρακτικών.

– Χειρισμό διαδικασίας αύξησης ή μείωσης κεφαλαίου και συναφών θεμάτων.

– Προστασία δικαιωμάτων μειοψηφίας ή διαφύλαξη αποφάσεων πλειοψηφίας. 

– Αναδιάρθρωση εταιρικής προσωπικότητας.

Η επανατοποθέτηση μίας επιχείρησης στο μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ανάπτυξη του εταιρικού σκοπού, η μεταβολή των εταιρικών σχέσεων, οδηγούν τις εταιρείες στην αναδιάρθρωσή τους. Σε συνεργασία με συμβολαιογραφικά γραφεία, ορκωτούς λογιστές, η αναδιάρθρωση της εταιρείας μπορεί να επέλθει έγκυρα και εγκαίρως. 

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν, την σύνταξη των αποφάσεων του διοικητικού οργάνου, την ενημέρωση των μετόχων / εταίρων ως προς τα μετοχικά / εταιρικά δικαιώματά τους, την σύγκληση και την συγκρότηση των Συνελεύσεων, την σύνταξη των αποφάσεων που λήφθηκαν από τους μετόχους / εταίρους όπως και την παράδοση ενός σύγχρονου, ευέλικτου εταιρικού καταστατικού κειμένου. 

Επίσης, στηρίζουμε το διοικητικό όργανο ως προς την αναζήτηση και επιλογή συμβολαιογράφου και ορκωτών λογιστών όπως και παρέχουμε τα απαραίτητα έγγραφα σε αυτούς για την γρηγορότερη και άρτια επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.