Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε b2b και σε b2c υπηρεσίες. 

Ως προς τις πρώτες (b2b) το πεδίο δράσης είναι :

Λογιστήρια 

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει έντονες συνεργατικές δράσεις με λογιστικά γραφεία με σκοπό την παροχή άρτιων υπηρεσιών, αποφόρτιση των λογιστηρίων από διεκπεραίωση υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. και κυρίως την αύξηση του κύκλου εργασιών τους, είτε από τους υπάρχοντες πελάτες τους,  με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες τους ή και με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προς αυτούς, είτε ακόμα και με την προσέγγιση νέων πελατών. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στο λογιστικά γραφεία να απορροφούν τις εταιρικές συγκρούσεις, παρέχοντας συμβουλές εταιρικού δικαίου, στους πελάτες τους ή ακόμα και να αναπτύξουν, από την σύσταση των εταιρειών, ένα πλήρες καταστατικό κείμενο όπου θα διαμορφώνει τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ μετόχων / εταίρων σε τέτοιο βαθμό ώστε να αποφεύγονται οι μελλοντικές επιλύσεις εταιρικών διαφορών σε δικαστικές αίθουσες. 

Δικηγορικά γραφεία 

Η εταιρεία μας έχει συνάψει επαγγελματικές σχέσεις με δικηγορικά γραφεία στα οποία θέλουν να αποφορτισθούν από την κατάρτιση εταιρικών εγγράφων τα οποία αφορούν είτε τη σύσταση εταιρείας, είτε τις αποφάσεις των εταιρικών οργάνων του. 

Παράλληλα, συμβάλουμε σε συνεργασία με τα δικηγορικά γραφεία, στην διαμόρφωση στρατηγικής είτε των μειοψηφούντων είτε των πλειοψηφούντων μετόχων / εταίρων, αναλόγως την πλευρά που εκπροσωπούν τα δικηγορικά γραφεία, για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και για το βέλτιστο αποτέλεσμα ως προς τα συμφέροντά τους.

Η εξειδικευμένη γνώση του εταιρικού δικαίου και η αντιμετώπιση διαφορετικών περιπτώσεων, διαφόρων εταιρικών τύπων, αποτελεί αρωγό των δικηγορικών γραφείων και απαραίτητο σύμβουλο. 

Συμβολαιογραφικά γραφεία

Τα συμβολαιογραφικά γραφεία αντιμετωπίζουν έντονα το πρόβλημα της γραφειοκρατίας και των σύνθετων περιπτώσεων που έρχονται να αντιμετωπίσουν. Σε πολλές περιπτώσεις του εταιρικού δικαίου, όπου η συμβολή των συμβολαιογραφικών γραφείων είναι υποχρεωτική και αναγκαία η σύνταξη ενός εταιρικού καταστατικού, μέσα από την πολυσυλλεκτικότητα παράλληλων ενεργειών, έρχεται να προστεθεί στις υποχρεώσεις τους. 

Η εταιρεία μας αποτελεί αρωγό των συμβολαιογραφικών γραφείων και παρέχει, σε συνεργασία με αυτά, άρτια καταστατικά εταιρικά κείμενα, όπου διέπονται από τις τελευταίες εναρμονίσεις των νόμων περί των εταιρειών.  Πριν την παράδοση των εταιρικών καταστατικών κειμένων αναλύονται είτε διαμέσου του συμβολαιογράφου είτε σε συναντήσεις με τους πελάτες των συμβολαιογραφικών γραφείων, όλες οι διατάξεις ενός εταιρικού καταστατικού κειμένου και όλες οι εναλλακτικές επιλογές που μπορούν να έχουν. 

Διαδικτυακές υπηρεσίες. 

Παρέχουμε εταιρικά έγγραφα περί εταιρικού δικαίου, απαντώντας η συμπληρώνοντας ελάχιστες, αλλά απαραίτητες ερωτήσεις. Ουσιαστικά παρέχεται στους συνεργάτες ένας σύμβουλος και παράλληλα συντάκτης εταιρικού εγγράφου, χωρίς να ανατρέξει κάποιος σε κάποια «πρότυπα» ή σε κάποια βάση δεδομένων. 

Ως προς τις δεύτερες (b2c) υπηρεσίες το πεδίο δράσης είναι :

Επιχειρήσεις

Παρέχουμε ενημέρωση ως προς τα επιδοτούμενα προγράμματα που μπορούν να χρηματοδοτήσουν την επιχείρηση και εντάσσουμε την επιχείρηση στο πρόγραμμα που της ταιριάζει. 

Τους συμβουλεύουμε κατά το στάδιο της σύστασης ως προς την επιλογή της νομικής προσωπικότητας που ταιριάζει στην επιχείρηση και τους ιδρυτές της. Αντίστοιχα, προτείνουμε τη νομική προσωπικότητα που ταιριάζει στην επιχείρηση κατά την διαδικασία της ανασυγκρότησής της.    

Διοικητικό Όργανο

Παρέχουμε στο διοικητικό όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο / Διαχειριστή) την συμβουλευτική υποστήριξη για την τήρηση του εταιρικού δικαίου και την παροχή όλων των απαραίτητων εγγράφων ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Μέτοχοι / Εταίροι

Συμβουλεύουμε μετόχους / εταίρους ως προς τα δικαιώματά τους, είτε ανήκουν στην πλειοψηφία είτε στην μειοψηφία.