Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020, αποτελεί το βασικό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους οι οφειλέτες για τη ρύθμιση οφειλών έναντι χρηματοδοτικών (τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης) και δημόσιων φορέων (Δημόσιο, ΕΦΚΑ, ενώ πρόσφατα με τον ν. 5024/2023 εντάχθηκαν και οι οφειλές έναντι των Δήμων). 

Με τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στο νόμο παρέχεται η δυνατότητα προεξόφλησης της ρύθμισης χωρίς της υποχρέωσης καταβολής των τόκων καθώς και την εξαίρεση ρυθμισμένων οφειλών.  Παράλληλα, τα επιτόκια έχουν μειωθεί.

Η εταιρεία μας, έχοντας υποβάλλει αιτήσεις για επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών (Α.Ε. – Ι.Κ.Ε., – Ε.Π.Ε. – Ο.Ε και Ε.Ε.), όπως για ατομικές επιχειρήσεις, αλλά και για φυσικά πρόσωπα, έχει την εμπειρία της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και την αντίστοιχη εμπειρία της υποβολής αιτήματος . Η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει  μας βοηθάει στην αντιμετώπιση κάθε προβλήματος ή ζητήματος ανακύψει κατά την υποβολή της αίτησης.

Με την ανάθεση εντολής από τον πελάτη μας αναλαμβάνουμε :

  • Την δημιουργία αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
  • Τον χειρισμό των ιδιαιτεροτήτων της κάθε αίτησης και την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
  • Την επαλήθευση των στοιχείων που αντλούνται με τα οικονομικά στοιχεία του αιτούντος.
  • Την ανάρτηση των απαραίτητων εγγράφων.
  • Την δημιουργία όποιων εγγράφων απαιτούνται, για την υποβολή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.
  • Επικοινωνία με τους εκπροσώπους της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). για την επίλυση κάθε τεχνικού ή οποιουδήποτε ζητήματος.